Tarikh: 28 OKT 2016 
 
Tempat: DK300, Fakulti Perakaunan 
 
Waktu: 2.30ptg- 4.30ptg